Žilina – Hájik západ – Verejná urbanistická súťaž návrhov

Riešené územie sa nachádza na juhozápadnej vetve Žiliny, za sídliskom Hájik. Táto mestská časť je v úzkom kontakte z juhozápadu s obcou Hôrky – napojenie na D1, Bitarovú, Brezany, Ovčiarsko a zo severu s rekreačno-športovou zónou.
Z vypracovaného ÚPN mesta Žiliny je územie určené na bytovú výstavbu – HBV s prípustnou IBV iba na severe územia. Územie je z východnej strany v tesnom kontakte so sídliskom Hájik oddelené biokoridorom miestneho významu Mbk 13 – Záhaj pod Hradiskom. Podobný charakter územia je navrhovaný ÚPN – údolný koridor ekologickej stability z južnej a juhozápadnej strany. V údolí bezmenného potoka sa nachádza tektonický zlom – tu opäť pás vegetácie rozdeľuje riešené územie.

Riešenie územia vychádza zo silných kompozičných uzlov v osadení rôznorodých funkcií do jednotlivých blokov i hodnotnými priehľadmi na okolie.

Dôležitými aspektmi vývoja idey sa stali kompozičné uzly a kompozičné osi:

  1. Hlavná kompozičná os pešieho ťahu – vznik pokojnej zóny, verejného priestoru a námestí,
  2. Vedľajšia kompozičná os – biokoridor Záhaj pod Hradiskom – športovo – rekreačný pás zelene ako odpoveď opakujúcich sa funkčných pásov od mesta,
  3. Vedľajšia kompozičná os spájajúca dopravný uzol smerom na sever a akcent územia, ktorým je návršie vedľa hlavnej kompozičnej osi.
  4. Kompozičný uzol – prienik hlavného pešieho ťahu vedúceho z jadra Žiliny cez sídlisko Hájik až k rekreačno – športovej zóne s biokoridorom Záhaj pod Hradiskom – vzniká verejný priestor „campusu“.
  5. Morfologický „chrbát“, resp. hrebeň územia tvorí významnú os medzi akcentom a dominantou územia – medzi dvomi hlavnými dopravnými uzlami sa nachádza široká mestská trieda s výhľadom na jadro Žiliny.
  6. Pás vegetácie na juhu – juhozápade tvaruje obytnú zónu.
  7. Dominantou územia sa stáva peší ťah a jeho prioritná funkcia verejného priestoru. Ten pozvoľna graduje z námestia na osi biokoridoru cez údolie bezmenného potoka až na vrchol územia, ktorý okrem iného v sebe nesie aj dopravný uzol.

Miesto: Žilina
Autor: Ing. arch. Peter Kasman, Maja Danková
Rok: 2012