Vlastný tvorivý princíp zakladáme na racionálnosti, strohosti a umeleckej tvorivosti našich predkov. Chceme naďalej naväzovať na hlboké korene ľudovej architektúry (ĽA), o ktorej sa domnievame, že je jedinečná vo svetovom meradle. Jej množstvo charakteristík ju radí k poznávacím znakom Slovenskej architektúry niekoľko storočí. Jej ojedinelosť nám umožňuje zamyslieť sa aj dnes nad otázkou odkazu ľudového stavania pre tvorivé princípy architektov v 21.storočí. Tvorbou sa snažíme zároveň skúmať jednotlivé znaky ĽA – jej funkciu, umiestnenie v krajine, pokoru klimatickým a morfologickým podmienkam, možnostiam stavebných materiálov…

Hľadanie – to je úloha pre tvorivý prístup, tzv. vyšší princíp aj medzi súčasnou svetovou architektúrou. Hľadanie transformácie môže byť jednou z možností ako regionálne znaky ĽA prezentovať architektonickými dielami nielen u nás, ale aj vo svete. Možnosť transformácie môže opäť ponúkať nevyčerpateľné množstvo konkrétnych kompozícii, hmotovo-priestorových riešení, technických detailov…

Vytvárať úplne novú dimenziu kompozícii diela s novým senzitívnejším, sociálnejším vyžarovaním, ktorá nebude individualizmom, ale bude mať silnú oporu v hľadaných charakteristických črtách ľudovej tvorivosti našich predkov. Tak vytvárame odkaz našej tvorby na minulosť s prienikom do budúcnosti (vo všetkých sférach, ktoré architektúra ovplyvňuje – environmentálnu, ekonomickú, sociálnu).