Tvorivý princíp

Vlastný tvorivý princíp zakladáme na racionálnosti, strohosti a umeleckej tvorivosti našich predkov. Chceme naďalej naväzovať na hlboké korene ľudovej architektúry (ĽA), o ktorej sa domnievame, že je jedinečná vo svetovom meradle. Jej množstvo charakteristík ju radí k poznávacím znakom Slovenskej architektúry niekoľko storočí. Jej ojedinelosť nám umožňuje zamyslieť sa aj dnes nad otázkou odkazu ľudového stavania pre tvorivé princípy architektov v 21.storočí. Tvorbou sa snažíme zároveň skúmať jednotlivé znaky ĽA – jej funkciu, umiestnenie v krajine, pokoru klimatickým a morfologickým podmienkam, možnostiam stavebných materiálov…

Hľadanie – to je úloha pre tvorivý prístup, tzv. vyšší princíp aj medzi súčasnou svetovou architektúrou. Hľadanie transformácie môže byť jednou z možností ako regionálne znaky ĽA prezentovať architektonickými dielami nielen u nás, ale aj vo svete. Možnosť transformácie môže opäť ponúkať nevyčerpateľné množstvo konkrétnych kompozícii, hmotovo-priestorových riešení, technických detailov…

Vytvárať úplne novú dimenziu kompozícii diela s novým senzitívnejším, sociálnejším vyžarovaním, ktorá nebude individualizmom, ale bude mať silnú oporu v hľadaných charakteristických črtách ľudovej tvorivosti našich predkov. Tak vytvárame odkaz našej tvorby na minulosť s prienikom do budúcnosti (vo všetkých sférach, ktoré architektúra ovplyvňuje – environmentálnu, ekonomickú, sociálnu).

Architekt a dodávateľ

Na základe vzájomných skúseností s realizačnými firmami poskytujeme komplexnú realizáciu stavebného diela menšieho charakteru. Po vzájomnej diskusii nad základným konceptom investičného zámeru (hmotovo-kompozičné, estetické, stavebno-technické a finančné riešenia) s klientom vypracujeme spoločný harmonogram prác a čerpania financií. Architekt vypracuje podrobnú dokumentáciu, za ktorej plnenie zodpovedá na stavbe. Investor má možnosť vidieť reálny, navrhnutý priestor s možnosťou korigovať nedostatky, príp. klientské zmeny priamo na stavbe s podporou zodpovedného projektanta – architekta. Každá objednávka, montáž parciálnych častí, prevedenie drobných prác, technických detailov sa deje za neustálej komunikácie architekta s klientom… až po užívanie stavby.

Šetrenie nákladov

Služba vzniká na základe skúsenosti s viacerými investormi, ktorí s odstupom času priznávajú, že až po nadviazaní spolupráce s architektom (často až v priebehu výstavby) začali mať kontrolu nad investíciami vkladanými do stavby. Klient častokrát spadá do začarovaného kruhu: klientsky zámer – finančné možnosti – skúsenosti „majstrov“ – dodávateľ – klient. V tomto procese, ktorý je typický pre konanie investora v snahe ušetriť na „ďalšom odborníkovi“, sa sám stráca a chýba mu koordinácia a odborný manažment. Je vylúčené, aby investor vedel odborne posúdiť pravdivosť a odbornosť získaných informácií o technických, finančných, ale najmä funkčno-prevádzkových a estetických vzťahoch danej investície bez odbornosti a skúsenosti architekta.

Dialóg

Prvá konzultácia je nezáväzná a bezplatná, s cieľom usmerniť (výber lokality, potencionálneho bytu, zadefinovanie podnikateľského zámeru, rozsahu prác, či iba odbornú radu pri stavebnom procese) klienta v spleti vstupných informácií. Klientsky zámer má zväčša charakter celoživotných cieľov – vyriešenie trvalého bývania, či odvážneho podnikateľského zámeru. Dialóg je pre nás dôležitejšou fázou návrhu, ako napríklad samotná dokumentácia k nemu. Ponúkame ľudský prístup, vzájomnú otvorenú komunikáciu a poradenstvo.

Po práci… (alebo pred prácou)

Rodinu pokladáme za základnú bunku spoločnosti, preto tej do ktorej patríme venujeme podstatnú časť svojho života. Nezanedbateľné kilometre svojho života autor prejde na bicykli, behom či na bežkách. Outdorové aktivity mimo civilizácie poskytujú odtrhnutie od všednosti a stereotypu dňa. Jedinečnosť, inšpirácia, ale aj rukopis tvarovej charakteristiky autora sa rodí práve skoro ráno v tichu prírody…

Autor

Architekt Peter Kasman študoval na strednej škole Stavebnej v Žiline. Následne absolvoval Fakultu architektúry v Bratislave. Po odmenách a viacerých vyhraných súťažiach získal pod vedením prof.ing.arch. Pavla Gregora, PhD cenu Alfréda Piffla a cenu Jozefa Lacka za najlepšiu diplomovú prácu v kategórii ProFuturo pod vedením prof.ing. Imricha Tužinského, Csc.

Popri štúdiu pracoval s architektom Milučkým na rekonštrukcii Krematória a celkovom zdigitalizovaní jeho kľúčových diel. Jeho najlepšie diela nesú v sebe samotnú prapodstatu ľudového stavania v jej najabstraktnejšej podobe. Pretrváva nielen spolupráca s ním, ale aj túžba hľadať podstatu ľudového staviteľstva a jej udržateľné princípy.

Po ukončení štúdia spolupracoval s ateliérom R.A.U. s.r.o., kde sa dostal k projektom veľkých územných celkov a investičných zámerov, napríklad Mladé Čunovo, Banská Bystrica Graniar, Obytná zóna Prešov, k rekonštrukcii kúpeľných komplexov v Turčianskych Tepliciach, či rekonštrukcii Kúrie v Krakovanoch, či kaštieľa v Brhlovciach. Následne spolupracoval s ateliérom beef s.r.o., kde sa dostal k realizácii interiérov a k nábytkovému dizajnu.

Od roku 2011 pracuje ako autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov a je členom stavebnej komisie v Rajci.

z nášho blogu

Úspešná architektúra je vtedy, keď v nej pulzuje život tak, ako si to predstavujete. Snažíme sa vcítiť do priestoru, v ktorom budete žiť a zároveň v rozhovoroch s Vami načúvame nuansám, o ktorých ani vy možno neviete. Zároveň však žijeme úžasný život s priateľmi, športom a oddychom. Niečo z tejto krásy sa snažíme zachytiť v našom blogu.