Rekonštrukcia areálu múzea – Antická gerulata – súťaž, Rusovce

Architektonicko-urbanistický návrh múzea kastela Gerulata v Rusovciach si vyžaduje širokospektrálne prepojenie s obcou Rusovce a mestom Bratislava. Život do tohto ojedinelého miesta musia vrátiť samotní návštevníci. Riešenie urbánneho kontextu na úrovni obce zahŕňa dôsledný informačný systém v turistických uzloch a na vstupoch do obce. Info-systém má naviesť návštevníka, vzbudiť záujem a vzdelávať o celkovom obraze miesta poznačeného históriou. Vďaka info-bodom a turistickým smerovníkom návštevník „objavuje“ rozsah a približné umiestnenie hraníc valu a murovaných hradieb rímskeho vojenského tábora v 1.-4. storočí. Na dostupné miesta v sídle budú umiestnené „výškové body“ a info-body, ktoré budú z navrhovaného vyhliadkového miesta v areáli Gerulata viditeľné. Postupným približovaním k areálu je návštevník viac a viac informovaný o kastele Gerulata.

Hlavný nástup do areálu naďalej ostáva z ulice Gerulatská, kde sú pri areáli navrhované parkovacie miesta pre personál múzea. Ďalšie vstupy do areálu sú zo strany Maďarskej ulice (pre zásahové vozidlá) a ďalší možný nástup je z Dunajských ostrovov, z lesoparku.
Samotný architektonický návrh múzea Gerulata je v kontrastnej forme k historickej pamiatke, no nekonkuruje jej naopak, ustupuje archeologickým nálezom a vytvára „košík“-podstielku, do ktorého je uložená vzácna pamiatka.
Tvar múzea vychádza z danosti pozemku, redukovania nepríjemných priehľadov z Gerulata do územia a najmä zo špecifík, ktoré prinášajú archeologické nálezy. Objekt má tvar akoby veľkého divadla s tvarom hľadiska (lapidárium, multifunkčné priestory, hospodárska budova) a javiska. Javisko tvorí samotné nálezisko kastela (v čase rímskych slávností otvorený priestor spĺňa reálne aj funkciu javiska).

Miesto: Bratislava – Rusovce
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2013